top of page

SHUPA MOTORRÄDER

Fyzická osoba - podnikatel Ing. Jaroslav Šůs  - dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku se sídlem v Říčanech, Melantrichova 2215/5, PSČ 25101, Česká republika, IČ: 49729322 (dále jen “prodávající“). Prodávající k výkonu své činnosti užívá kontaktní adresu: Ing. Jaroslav Šůs - BC Shupa, Sazečská 560 / 8 , Praha 10, 108 00, Česká republika (dále jen “kontaktní adresa”)

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) prodávajícího upravují v souladu ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je provozován na webovém rozhraní na webové stránce na adrese www.shupa.com (dále jen “webová stránka”).

 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.3.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. Zároveň platí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou informativního charakteru a jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě ceny dopravy zboží.

 

2.3. Pro nezávazné objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu a odešle jej stisknutím tlačítka “ODESLAT OBJEDNÁVKU” . Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. Nezávazně objednaném zboží (nezávazně objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. Údaje o požadovaném způsobu a místě doručení zboží (dále jen “doručovací adresa”),

2.3.3. Fakturační údaje kupujícího

2.3.4. Kontaktní údaje kupujícího (dále společně jen jako „nezávazná objednávka“).

2.4. Konečný seznam a cena zboží je kupujícímu sdělena pomocí kalkulace ceny zboží a nákladů na dopravu (dále jen “nabídka”). Nabídka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Ta je prodávajícím zaslána na uvedenou adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce na webovém rozhraní obchodu (dále jen “elektronická adresa kupujícího”).

2.5. Seznam zboží uvedený v nabídce odpovídá seznamu zboží uvedenému v nezávazné objednávce, s výjimkou případů kdy prodávající nemá dané zboží dostupné. V tomto případě prodávající informuje spolu se zasláním nabídky prodávajícího elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

 

2.6. Kupujícímu je umožněno měnit údaje které do nezávazné objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do nezávazné objednávky. Učiní tak zasláním požadavku elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího shupa@store.com s uvedením čísla nezávazné objednávky a rozsahem požadovaných změn.

 

2.7. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje v nabídce. Po její akceptaci považuje prodávající všechny údaje za správné.

 

2.8. Kupující akceptuje nabídku odesláním konečné ceny zboží na účet prodávajícího uvedený v nabídce (dále jen “objednání”).

 

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednání, které je prodávajícím odesláno elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího po připsání peněz na účet prodávajícího.

 

2.10. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v nabídce charakterizované názvem zboží. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží.

 

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

2.12. Kupující odesláním nezávazné objednávky zboží souhlasí souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Ceny uvedené na internetovém obchodě www.shupa.com jsou pouze informativní. Konečné ceny zboží včetně nákladů na dopravu jsou uvedeny v nabídce zaslané prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v nezávazné objednávce.

 

3.2. Pokud není uvedeno jinak, nabídka je platná po dobu 14 dnů od doručení nabídky kupujícímu.

 

3.3. Platba za zboží je možná bezhotovostní platbou sjednané ceny na účet prodávajícího, který je uveden v nabídce.

 

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

3.5. Prodávající po připsání částky na svůj účet expeduje zboží na doručovací adresu kupujícího bez zbytečných odkladů.

 

3.6. Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení nejpozději však do 5-ti pracovních dní.

 

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: store@shupa.com

 

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím které potvrdil objednáním zboží, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 

6.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od data převzetí. U prodeje použitého zboží je minimální záruční doba 12 měsíců.

 

6.4. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od data prodeje. Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů. Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené částky.

 

6.5. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.

 

6.6. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.

 

6.7. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou montáží, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým či mechanickým poškozením, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku, použitím neautorizovaného spotřebního materiálu, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, úpravami Kupujícího (nátěry, ohýbání atd.), přírodními živly, použitím jiných kapalin než dodavatelem doporučených. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku.

 

6.8. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít.

 

6.9. Přijetí i vyřízení reklamace potvrdí prodávající písemně (reklamačním protokolem, elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7.7. Prodávající má povinnost vyřídit platnou objednávku a dodat objednané zboží na dodací adresu v termínu sjednaném podle kupní smlouvy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Záručním servisem se rozumí oprava zařízení, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se vztahuje záruka a je třeba kontaktovat prodejce.

Pozáručním servisem se rozumí oprava zařízení, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se již nevztahuje záruka.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího a doručovací adresa: Ing. Jaroslav Šůs - BC Shupa, Sazečská 560/8, Praha 10, 108 00, Česká republika. Adresa elektronické pošty: store@shupa.com, telefon: 00420 606 214 115.

 

V Praze dne 16.2.2020

bottom of page